గజేంద్రమోక్షం

బావిలో పడిన గున్న ఏనుగుకు 15 గంటల తర్వాత విముక్తి క్షుద్బాధో లేక దప్పికో తీర్చుకోవడానికి ఆడవిలో నుంచి బయటకు వచ్చి పొలాల్లో తిరుగుతున్న ఏనుగుల మందలోని ఓ గున్న అదుపు తప్పి 55…

View More గజేంద్రమోక్షం